skip to Main Content

PROJEKT:

Udvikling af partnerskabet i ejerledede SMV virksomheder

Mere end hver tredje dansk virksomhed hører til i kategorierne “ejerledet” eller “SMV” virksomhed. Det er de virksomheder, som nu og fremover skaber rygraden for både økonomisk vækst, udvikling af viden og teknologi og skabelse af arbejdspladser. Mange af disse virksomheder er kendetegnet ved, at det er mennesker, som står hinanden meget nær gennem eksempelvis familierelationer, der ejer og leder virksomheden i et mere eller mindre formelt partnerskab.

PartnerskabMange oplever et partnerskab som en absolut styrke, fordi der er kort vej fra idé til beslutning, og fordi rammerne omkring virksomheden opleves stabile og trygge. Men ofte kræver det også store menneskelige ressourcer på den en side at være professionel virksomhedsleder eller medhjælpende familiemedlem og på den anden side at indtage rollen som eksempelvis ægtefælle eller forælder.

Mine erfaringer og viden som konsulent og coach fortæller, at det i partnerskaber er vigtigt og i tide at tage fat i de udfordringer, som kan skabe ubalance i partnerskabet og dermed påvirke både virksomhedens resultater og fremtid og de indbyrdes familierelationer.

Derfor er jeg under udvikling af et koncept ‘Udvikling af partnerskabet i ejerledede SMV virksomheder’, som ikke alene skal kortlægge udfordringerne men også udvikle en værktøjskasse for ejerledede og SMV virksomheder, som kan bruges til at styrke og udvikle partnerskabet.
Dertil har jeg brug for virksomhedsejere, -ledere, medarbejdende familiemedlemmer og øvrige, som indgår i et partnerskab, til at medvirke i udviklingen af konceptet mod at få stillet professionelle værktøjer og konsulentbistand til rådighed på gunstige vilkår.

Fordele ved samarbejde

Udvalgte eksempler på fordele
 • Større indsigt i partnernes personlige værdier og hvordan de stemmer overens med de værdier, der ønskes for virksomheden.
 • Personlig og partnerskabsudvikling – set i forhold til udvikling og drift af virksomheden.
 • Fokus på (u)balance i vægtningen af virksomhedens overordnede drift- og udviklingsområder.
 • Større afklarethed om retning og mål – personligt og i partnerskabet.
 • Større balance mellem personlig arbejdsglæde, overskud og virksomhedens succes.
 • Viden om hvilke faktorer, der ud over de gængse tilgange i virksomhedsudvikling, kan bidrage til at skabe og vedligeholde både arbejdsglæde og en sund virksomhed.
 • Udarbejdelse af konkrete mål og handlemuligheder.

Dit og din virksomheds bidrag i projektet

Dette kan du og din virksomhed bidrage med
 • Afsætte tid inden for en aftalt tidsramme.
 • Viden om hvorvidt afklaring af de personlige værdier kan hjælpe til at skabe en klarhed for ejere, partnere, medarbejdere og interessenter om virksomhedens værdisæt.
 • Viden om hvorvidt afklaring af virksomhedens værdiprofil kan gavne optimering af virksomhedens overordnede drifts- og udviklingsområder.
 • I vil som udgangspunkt ikke skulle bruge tid på projektet mellem møderne, men det vil formentlig medføre behov for refleksion.
 • Vurdering af tidsforbruget og pris i forhold til udbyttet.

Mere praktisk

Evalueringer og udtalelser
 • Løbende evalueringer hvor I byder ind, med hvad I får ud af forløbet, men også konstruktiv kritik af metoder, form, min personlige performance osv.
 • Interview(s) af journalist. Skal munde ud i en eller flere artikler (dette punkt er ikke et krav men kan være med til at profilere din virksomhed)
 • Dine og jeres udtalelser om, hvilken betydning forløbet har haft. Offentliggøres på relevante og aftalte sider og medier.

Da det er et udviklingsprojekt, vil der være dele af indholdet, som skal tilpasses undervejs. Det er nødvendigt, dels fordi jeg altid tilpasser forløb efter virksomhedens specifikke behov, men også fordi formålet med projektet netop er få jeres input og mine observationer med undervejs, således at det endelige koncept bliver så skarpt som overhovedet muligt i sin endelige udformning.

Alle metoder, som bruges i projektet er gennemprøvede og fagligt valide. Det er måden at bringe dem i spil på i forhold til flere personer i samme virksomhed, der skal udvikles på.

Projektet i den enkelte virksomhed kan vare mellem et halvt og et helt år – alt efter jeres behov og muligheder. I starten vil mødefrekvensen være oftere end senere i projektet, hvor formålet er at vurdere udbytte og effekt.

Forløbet i hovedtræk

Eksempel på det grundlæggende forløb
 • Introduktion og aftale om forløbet – herunder mødefrekvens
 • Individuelle værdiprofiler
 • Fælles gennemgang af de individuelle værdiprofiler
 • Fælles udarbejdelse af virksomhedshjul
 • Fælles møder med udgangspunkt i værdiprofiler og virksomhedsjulet
 • Individuel coaching med udgangspunkt i værdiprofil og evt. virksomhedshjulet
 • Delevalueringer
 • Evaluering
 • Evt. Interview

Priser

Pris for forløbet

Ved 2 personer: 19.800,- kr. ekskl. moms
Ved 3 personer: 25.800,- kr. ekskl. moms
Ved 4 personer: 31.200,- kr. ekskl. moms

Beløbene er fratrukket 50 % af mine vejledende satser.

Projekt Partnerskab – vil du være med?

Projekt Partnerskab – vil du være med? arbejder ud fra to hovedtemaer: ‘Udvikling af partnerskabet i ejerledede SMV virksomheder’ , som beskrevet ovenfor og ‘Udvikling af partnerdrevne virksomheder’, som du kan læse om her

© 2017
Gengivelse af hele eller dele af dette materiale må kun finde sted efter forudgående aftale med Proforza.dk og med nøjagtig kildeangivelse.

Back To Top